İş İlanları – Banka Sınavları

ÖSYM Sözleşmeli Personel alacak

ÖSYM kendi bünyesinde istihdam etmek üzere sözleşmeli bilişim personel alımı yapacak.

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM

PERSONELİ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Başkanlığımız Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in sekizinci maddesi uyarınca, 2014 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında ( KPSS ) KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun on (10) katı aday arasından, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 9 (dokuz) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kuramlarından mezun olmak (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.

g) İyi derecede yazılı / sözlü İngilizce bilmek,

h) “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

i) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak.

j) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

k) Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,

l) Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak.

m) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak

B-ÖZEL ŞARTLAR

Çok iyi derecede .NET/C/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak.

Sözleşme ücret tavanının iki katına kadar ücret alacaklar için en az 3 yıl .NET/C/ASP.NET tecrübesi, sözleşme ücret tavanının iki ve üstü katından fazla ücret alacaklar için en az 5 yıl .NET/C/ASP.NET tecrübesi aranmaktadır.

Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,

Jquery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,

.NET Framework 4.5, ASP .NET, C, WPF, MVC konularında deneyimli

Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,

Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak,

Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak.

Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

MSSQL Server ve T-SQL bilgisine sahip olmak,

Versiyon Kontrol Sistemlerini ( TFS ) kullanmış olmak,

Tercih Sebepleri

Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD) : Web Applications sertifikasına sahip olmak,

Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): SQL Server 2012 sertifikasına sahip olmak

Mobil cihazlar için (Android, iOS) uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,

Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış,

İster yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak

İş Tanımı

.NET teknolojileri kullanarak 3 katmanlı (3 tier) ve web tabanlı yazılımlar geliştirmek,

Sistem çözümleme yapmak ve geniş ölçekli veri tabanı üzerinde yazılım geliştirmek.

Büyük veriler ile çalışmak, SQL kullanarak büyük ölçekli verilerde veri işleme yapmak.

JAVA YAZILIM MÜHENDİSİ (3 kişi)

Genel Nitelikler

Java programlama ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak

Sözleşme ücret tavanının iki katına kadar ücret alacaklar için en az 3 yıl java programlama dili tecrübesi, sözleşme ücret tavanının iki ve üstü katından fazla ücret alacaklar için en az 5 yıl java programlama dili tecrübesi aranmaktadır.

Nesneye yönelik prensipler, Tasarım Kalıpları, Test Güdümlü Programlama, Refactoring konularında deneyim sahibi olmak,

Spring, ORM çerçeveleri (Hibemate v.b), Java web çerçeveleri, GWT veya benzerlerini kullanmış olmak,

Web programlama konularında (html, css, javascript, jquery, angularjs, nodejs v.b.) ve kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Sistem analizi, ister yönetimi, yazılım kalite güvencesi ve konfigürasyon yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,

Çevik yöntemler ( Agile ) kullanılan projelerde çalışmış olmak

Versiyon Kontrol Sistemlerini kullanmış olmak,

Geniş ölçekli veri tabanı üzerinde ölçeklenebilir yazılımlar geliştirmek

Tercih Sebepleri

Java SE, Java EE veya Java ME sertifika kategorilerinin herhangi birinden sertifika

Mobil cihazlar için native (Android, iOS) uygulama geliştirme konusunda tecrübeli

İş Tanımı

Java teknolojileri kullanarak 3 katmanlı (3 tier) ve web tabanlı yazılımlar geliştirmek,

Sistem çözümleme yapmak ve geniş ölçekli veri tabanı üzerinde yazılım geliştirmek.

Büyük veriler ile çalışmak, SQL kullanarak büyük ölçekli verilerde veri işleme yapmak.

VERİTABANI YÖNETİCİSİ (1 kişi)

Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veri tabanı yöneticisi veya iş zekası uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak,

İş zekası uzmanı olarak iş deneyimine sahip olmak ve bunu belgelendirmek,

İleri derecede T-SQL bilgisine sahip olmak.

Veri ambarı modelleme ve tasarımı konusunda tecrübeli olmak.

İş zekası çözümleri ve ETL süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu /normalizasyonu hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

SQL analizi yaparak performans ve kaynak kullanımı optimizasyonu yapabilmek,

MS SQL Server Yönetimi konusunda uzman seviyesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

MSSQL Server sunucusu yönetimi konularında (Database Mirroring, backup, restore, Always On, Cluster mimarisi vb. ) bilgi ve tecrübe sahibi olmak

Veri güvenliği yönetimi bilgisine sahip olmak,

Tercihen;

Microsoft İş Zekası platformunda bilgili ve deneyimli olmak.

SSRS (Microsoft SQL Server Reporting Services), OLAP küpleri ve SSIS (MS SQL Server Integration Services) konularında bilgi sahibi olmak.

Sharepoint platformu üzerinde bütünleşik İş Zekası çözümleri geliştirmiş olmak ve Dashboard Designer aracına hakim olmak.

MCSA Database Administrator sertifikasına sahip olmak,

Microsoft Certified IT Professional (MCITP) Business Intelligence Developer sertifikasına sahip olmak

Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Business Intelligence sertifikasına sahip olmak

AĞ ve SİSTEM Uzmanı (1 kişi)

Genel Nitelikler

Büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde (en az 500 kullanıcılı ve en az 5 uç noktası olan kurum ve kuruluşlar) veya bu kuramlara danışmanlık hizmeti veren firmalarda en az üç (3) yıl ağ ve sistem uzmanı olarak çalışmış olmak. Bu tecrübe, çalışılan/danışmanlık verilen ilgili büyük ölçekli bilgi işlem merkezleri tarafından belgelenecektir.

Microsoft Windows sunucu ailesi (2008, 2008 R2, 2012 ) bakım, izleme ve yapılandırma konularında tecrübe sahibi olmak,

Windows sunucularda performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi sahibi olmak,

Sanallaştırma teknolojilerinde ve VMWare ürünlerinde tecrübe sahibi olmak,

Microsoft Windows PC işletim sistemi ailesi ( Windows 7, Windows 8 ) ve bu işletim sistemlerinin Aktif Dizin ortamında kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

Microsoft Exchange Server 2010 veya 2013 yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak

Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, Active Directory ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switches), Yönlendiriciler (Routers), Firewalls donanımları hakkında bilgi, kurulum ve yönetim tecrübelerine sahibi olmak,

SSL, VPN, PKI, Antivirüs, Antispam, Firewall, IDS ve IPS, İçerik filtreleme gibi güvenlik donanım ve yazılımları hakkında bilgi sahibi olmak,

Active Directory, DNS, DHCP, WSUS Server, File Server, Certification Autorithy konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

Microsoft veya Linux işletim sistemi ve hizmetlerinin kurulumu, konfigürasyonu ve sorun çözümleme, log tutma ve log inceleme ile sınıflandırma tecrübelerine sahip olmak.

Sunucu donanımları ve yapılandırması ( disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Olay ve vaka yönetimi süreçlerinde rol almaya yatkın olmak,

Tercih Sebepleri

Veri Merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

Veri depolama sistemi ve veri yedekleme yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak,

Microsoft Certified IT Professional: Enterprise Administrator on Windows Server 2008 veya üzeri sertifika sahibi olmak,

Microsoft Certified IT Professional: Virtualization Administrator on Windows Server 2008 R2 veya üzeri sertifika sahibi olmak,

Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Server® 2008 veya üzeri sertifika sahibi olmak,

Microsoft Certified Technology Specialist: Microsoft Exchange Server 2010, Configuration veya üzeri sertifika sahibi olmak.

Sanallaştırma sistemi, Antivirüs, Antispam, Firewall, SSL, VPN, IDS ve IPS, İçerik filtreleme yazılımı gibi sistem ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, en az 500 aktif kullanıcıya sahip Active Directory ortamında ağ ve sistem güvenliği uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

Cisco Certified Network Professional (CCNP) Security ve/veya Cisco Certified Security Professional (CCSP) sertifikasına sahip olmak,

Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikasına sahip olmak,

Veri sızıntısı engelleme (DLP) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Penetrasyon/Sızma Testi, Zaafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Web Uygulama Güvenligi, OWASP araçları ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

Merkezi log yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,

Y azılım geliştirme ve güvenli kod yazma konusunda bilgi sahibi olmak,

Web ve Uygulama Sunucusu yazılımları güvenliği konularında tecrübe sahibi olmak,

Tercih Sebepleri

Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezinin ISO 27001 belgelendirme sürecinde aktif olarak görev almış olmak,

Certified Information Systems Security Professional (CISSP) sertifikasına sahip olmak,

ISO 27001 denetçi sertifikasına sahip olmak.

Bilgi Güvenliği Standartları konusunda tecrübe sahibi olmak (ISO 27001, PCI DSS, COBIT…vb),

Bilgi Güvenliği Süreçleri, İş Sürekliliği, Risk Yönetimi Sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

II- ISTENİLEN BAŞVURU ŞEKLİ, BELGELER, YERİ ve TARİHİ İSTENEN BELGELER

a) Başkanlık internet sayfasından temin edilecek “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu”,

b) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti, (belgenin aslının ibrazı halinde fotokopisi Başkanlıkça onaylanacaktır. Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği),

c) Üç adet vesikalık fotoğraf,

d) KPSSP3 sonuç belgesi, Belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 olarak değerlendirilecektir.

e) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” ne göre kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.

f) Detaylı özgeçmiş belgesi,

g) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine dair belge.

h) Çalışma sürelerini gösteren belgeler(Mesleki tecrübe sürelerinin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki süreler dikkate alınacaktır),

i) Sahip olunan sertifikalar,

j) Sabıka kaydına dair yazılı beyan,

Yukarıda sayılan belgelerin son başvuru tarihinin mesai bitimine kadar Başkanlığa teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Başkanlıkça da onaylanabilir.

İlanın Devamını Aşağıda Bulunan Sonraki Sayfa Butonuna Tıklayarak Okuyabilirsiniz.
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ